Όροι διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία SoccerHub Private Company. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από την στιγμή της ανακοίνωσής του την (15/07/2019 μέχρι την 30/09/2019 στις 23:59:59). Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα από 18 χρονών και πάνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται τα στελέχη, τα μέλη, οι συνέταιροι, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι και οι σύμβουλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι, σύντροφοι, γονείς, τέκνα, αδερφοί, αδερφές, συνεταίροι ή συνεργάτες των προαναφερθέντων προσώπων. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό γίνονται με την συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα του διαγωνισμού και την απάντηση στις ερωτήσεις της φόρμας. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο. Προθεσμία συμμετοχής μέχρι την 30/09/2019 στις 23:59:59. Δεν θα ληφθούν υπόψιν πολλαπλές συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα.
Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Τα δώρα θα ανακοινωθούν στους νικητές με e-mail μετά την κλήρωση που θα γίνει μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών με σωστές απαντήσεις, μέχρι τις 30/09/2019. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις απαντήσεις με τις οποίες λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό. Η επιλογή των νικητών θα γίνει τυχαία, μετά από κλήρωση, στα γραφεία του Διοργανωτή.
O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απολύτως ελεύθερη και ανέλεγκτη κρίση του, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, με άλλα παρεμφερή ή ίσης αξίας αυτών, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες και στο Facebook στον λογαριασμό @appsoccerhub. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή της εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. O Διοργανωτής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τα ονόματα νικητών, τις φωτογραφίες/απαντήσεις της συμμετοχής των συμμετεχόντων, τις φωτογραφίες αυτών, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εκχωρούν αυτομάτως και ατελώς στον Διοργανωτή τα πνευματικά δικαιώματα των απαντήσεων με τις οποίες έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η διεξαγωγή του διαγωνισμού δύναται να επηρεαστεί ή διακοπεί από την απόδοση του δικτύου. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό ποσό. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν e-mail στο info@appsoccerhub.com.